top of page

Dla aktywatorów

 

1. Praca z obiektów OWS i innych powinna być zgodna z ogólnymi zasadami porządku i bezpieczeństwa,

    oraz z zasadami ham-spiritu . Dopuszcza sie pracę na wszystkich pasmach amatorskich, wszystkimi rodzajami modulacji. 

    Podczas pracy zaleca sie w miarę możliwości podawanie informacji na dx- cluster , w polu comment wpisując SFOTA SF-XXX.

2. Stanowisko operatorskie winno znajdować się możliwie blisko obiektu, co należy potwierdzić fotograficznie wraz z przesłanym logiem.

3. Nadawca zobowiązany jest do zgłoszenia mailem, koordynatorom planowanej aktywacji z podaniem znaku oraz obiektu,- tak by wcześniej opublikować info na stronie programu, nie później niż 12 godzin przed aktywacją.

4. Niezapowiedziane aktywacje nie będą klasyfikowane.

5. Do klasyfikacji liczy się ogólna ilość qso razy ilość aktywowanych obiektów.

6. Log pojedynczej aktywacji obiektu powinien zawierać nie mniej niż 100 qso.

7. Po aktywacji aktywator przesyła log w formacie .adi na adres sfota2016(at)gmail.com wraz z dokumentacja fotograficzna aktywacji,- co stanowić będzie podstawę jej zaliczenia. Plik winien posiadać nazwę SF-XXX_SP9XXX.adi (oznaczenie obiektu _znak aktywatora)

w polu OPERATOR wpisujemy podobnie oznaczenie obiektu _znak aktywatora. Zaliczona aktywacja widoczna jest w logu online.

8. Przesłanie logu i zdjęć stanowi jednocześnie zgodę na ich publikację na stronie programu.

9. Po konsultacji z koordynatorami programu istnieje możliwość dopisania innych obiektów.

10. Stacje współorganizatorów SP9PNB, SP9YFF i SP9ZPS nie biorą udziału w klasyfikacji aktywatorów.

11. Jakiekolwiek udokumentowane naruszenie zasad skutkować może dyskfalifikacją uczestnika.

 

Dla polujących

 

Polujący to operator nawiązujący łączności z aktywowanymi obiektami SFOTA.

Klasyfikowana jest ogólna ilość qso z aktywowanymi obiektami

na pasmach, różnymi rodzajami modulacji.

Przy nawiązywaniu łączności polujących obowiązuje przestrzeganie zasad

                                                                                "DX code of conduct"

 

http://www.dx-code.org/polish.html

http://dx-code.org/index.html

bottom of page